Partizanai (v1.8)

PARTIZANAI 201.8, ŽAIDIMO TAISYKLĖS
SVARBU: Visi žaidėjai privalo turėti nedidelį krepšiuką su savimi - vandeniui ir
civiliniams gyventojų pasams laikyti
SVARBU: Visi žaidėjai privalo atsivežti 0.5L taros buteliuką ir jį nešiotis su savimi,
buteliuką bus galima papildyti numatytu metu vandens išdavimo vietoje.
SVARBU: Visi žaidime dalyvaujantys ginklai bus sužymėti unikaliais numeriais. Bet
koks rastas ginklas be savininko žaidimo teritorijoje bus konfiskuotas ir gabenamas į
Karinį miestelį arba Partizanų bunkerį.
PRIVALOMA: viso žaidimo metu su savimi turėti akių apsaugą ir oranžinę (kelininko)
liemenę
Privalomų ir rekomenduojamų daiktų sąrašas:
Kempingo reikmenys:
• Palapinė (bus galimybė miegoti ir žaidimo teritorijoje įrengtose miegojimo vietose, palapinė
bus statoma nežaidybinėje saugioje zonoje)
• Miegmaišis
• Kilimėlis
• Kepsninė
• Prožektorius
• Repelentai nuo uodų ir erkių
Kiti reikmenys:
• vaistai (jei tuo metu vartojate)
• antrą rūbų komplektą
• higienos reikmenys
• pakrautas telefonas
• užrašų knygutė bei tušinukas
Rusų tipo uniformos (gorka, beriozka, flora ir tt.) renginio metu draudžiamos.
Miksavimas uniformos leidžiamas (pvz. daniškas švarkas, rusiškos kelnės)
Draudžiama:
• tikri ginklai bei amunicija
• narkotinės medžiagos
Ginklai, dėtuvės, amunicijos papildymas po mūšio ir t.t.
• Žaidėjai žaidimo metu naudoja savo BBs’us.
• Žaidėjai žaidimo metu naudoja savo grantas.
• Žaidimo metu draudžiama naudoti dūmus, išskyrus išduotus orgų tam tikroms
užduotims.
• Visi žaidime naudojami ginklai privalo atitikti LSB keliamus pradinio šrato greičio
reikalavimus atitinkamos klasės ginklams.
• Visos žaidime naudojamos granatos privalo atitikti LSB keliamus reikalavimus.
• Visi žaidėjų šaudmenys ir granatos yra žaidybinis turtas. Sulaikius ir radus šaudmenų
arba sprogmenų, juos galima konfiskuoti iš priešininko ir naudoti. Radus sužeistą
priešą, paėmus priešą į nelaisvę, galima jį taip pat apiplėšti. Mirusių žaidėjų [einančių
su liemenėmis plėšti nebegalima]
Sovietinės Struktūros:
NKVD ir 16-osios divizijos kariai ir karininkai su savimi gali turėti:
• Tarnybinį pistoletą ir dėtuvę jam;
• Tarnybinį šautuvą ir 2 dėtuves (mid, real cap, ne daugiau 150 bbs) jam;
• Peilį;
• Granatą - 1 vnt.
• Pagal atitinkamų vadų įsakymą, struktūrinių vienetų skyriams gali būti priskirti
lengvieji kulkosvaidžiai, snaiperiniai ginklai su atitinkamu amunicijos kiekiu.
• Sovietų rėžimo rėmėjai savo dėtuves ir granatas pasipildo savo kariniame miestelyje,
16 div. kazarmose arba prie tarnybinio transporto.
Partizanai
Partizanais tapę žaidėjai gali turėti tik :
• Senelio šautuvą arba okupanto atimtą muškietą;
• Vieną dėtuve šautuvui(mid, real cap, ne daugiau 150 bbs);
• Seną pištalietą su dėtuve;
• Peilį
• Granata 1 vnt.
Žaidimo metu, partizanai galės atsirakinti tam tikrus įgūdžius arba daiktus - todėl šautuvų
dėtuvių skaičius į žaidimą rekomenduojamas ~4 vnt.
Partizanai savo amunicijos užsitaisymus daro kur nori. Maišelius su šoviniais (t.y. dėtuveje
neužtaisytus šovinius) neštis draudžiama. Visi neužtaisyti šoviniai turi būti laikomi
stacionarioje vietoje.
Rekomenduojama žaidėjams, kurie atvyks žaisti su savo ginklais už partizanų pusę, turėti
atskirą krepšį [speedloaderiui, papildomoms dėtuvėms, granatoms, BBs maišams,
kamufliažinio marginimo aprangai susidėti]. Šis maišas bus laikomas pas partizanus
slaptavietėje iki savininkas taps partizanu.
Civiliai:
Galioja partizanų apribojimo taisyklės.
MIRTIS, SUŽEIDIMAI IR PAGYDYMAI;
• Pirmas BBs pataikymas - sužeidimas, gali būti pagydomas. Žaidėjas užsideda raudoną
liemenę ant galvos ir kviečiasi kovos draugus su pleistrais, daktarą arba dievą. Kviečia
pagalbą 10 min. Pleistrą užklijuoja kitas žaidėjas ant sužeistojo kūno aiškiai matomoje
vietoje, rankos, galvos. Jeigu per numatytą laiką sužeistasis nebuvo pagydytas jis miršta
Pataikius į žaidėją su pleistru - žaidėjas miršta iš karto (10 min. gulėjimo su liemene
ant galvos taisyklė)( [SKAITOM ATGIMIMAS].
• Granatų sužeidimai – nepagydomi; galioja 10 min. gulėjimo su liemene ant galvos
taisyklė;
• Peilių sužeidimai - nepagydomi; galioja 10 min. gulėjimo su liemene ant galvos taisyklė
• Sušaudymas po teismo prie sienos - nepagydomas;
• Imti į nelaisvę sužeistuosius galima, tačiau juos būtina paėmus į nelaisvę išgydyti arba
paimtasis pasibaigus laikui numiršta.
• Sužeistąjį galima evakuoti, sveikam žaidėjui uždėjus ranką jam ant peties. Evakuojant
žaidėją draudžiama bėgti. Jei per 10 min nėra suteikiama pagalba, evakuojamas žaidėjas
miršta.
• Apiplėšti sužeistuosius galima ir negydant.
• Sužeistieji gali daryti tik du dalykus:
o Kviestis pagalbą;
o Susisprogdinti granata ir numirti!!!!!!
o Sužeistieji nejuda ir nekalba
NELAISVĖ:
• Paimama į nelaisvę - pasakant, kad kitas žaidėjas imamas į nelaisvę. Žaidėjas imamas
į nelaisvę gali priešintis nepažeidžiant taisyklių. Sulaikantis žaidėjas gali nužudyti
besipriešinantį sulaikymui;
• Paimtas į nelaisvę žaidėjas laikomas surankintu:
o Gali būti apieškotas [SKAITOM APIEŠKOJIMAS]
o Gali būti tardomas [SKAITOM TARDYMAS]
o Negali bėgti, tik eiti
o Negali naudotis ginklais;
o Privalo paklusti sulaikančiojo komandoms žodžiui;
o Nelaisvėje žaidėją galima 1 val. (tai negalioja tardymui, jei tardomasis
neatsako į klausimą)
APIEŠKOJIMAS
• Apieškojimas galimas dviem variantais:
o Žaidėjas gali būti fiziškai apieškomas [dėl žaidimo specifikos tai gali būti ilgas
ir sistemingas apieškojimas, prašome laikytis etikos ir moralės normų].
o Žaidėjas gali prašyti, kad jį apieškotų formaliai, t.y. Apieškomas žaidėjas
atiduota [parodo] žaidybinius daiktus, kuriuos turi su savimi: šaudmenis,
maistą, vandenį, bintus etc.] IŠIMTIS YRA PARTIZANO PAŽYMĖJIMAS -
JIS YRA NERODOMAS IR NEATIDUODAMAS. Formaliai apieškotas
žaidėjas negali naudotis jokiais ginklais, kuriuos nešasi apieškojimo metu turi
su savimi, net ir tais, kurie buvo paslėpti ir apieškojimo metu nebuvo matomi.
ATGIMIMAS
Numirusių žaidėjų veiksmai:
• Sovietinių struktūrų žaidėjai: mirę keliauja į Karinį miestelį ir ilsisi iki atgijimo;
• Civiliai gyventojai, partizanai ir kt. išskyrus spec. Personažus, numirę keliauja į Karinį
miestelį pas Komisarą atsiimti naujų švarių dokumentų [naujos tapatybės, švarios
atminties]. Gavę naujus dokumentus žaidėjai užsiriša raudoną liemenę, kaip stilizuotą
kaklaskarę ir 1 valandą negali palikti miestelio teritorijos., t.y. būna nepilnametis.
Atvykę naujų dokumentų atsiimti su ginklais ir amunicija, ginklus ir amuniciją palieka
pas nurodytus organizatorius ir jie pasirūpins ginklų ir amunicijos grąžinimu į Partizanų
bunkerį.
• Pilnametyste - pilnamečiu žaidejas laikomas tuomet, kai nuo jo gimimo laiko yra
praėjusi 1 val., nepilnametis žaidėjas negali palikti miesto teritorijos, negali būti
nužudomas, tremiamas, tardomas, sulaikomas ar priimamas i partizanus.
• Per šį laiką žaidėjas gali pasikeisti rūbus į civilius. (šiuo atveju žaidėjas gali palikti
miesto teritoriją)
STREMTIS
Visi žaidėjai gali būti ištremti į tolimąjį Sibirą. Sprendimą dėl tremties priima Komisaras, Karo
lauko tribunolas ir/ar aukščiausi Tarybinės valdžios organai. Tremtinys eskortuojamas į
geležinkelio stotį ir išgabenamas traukiniu į Sibirą. Sibire tremtinys visą tremties laika negauna
maisto ir vandens papildymo. Gali būti paskirtos darbo užduotys etc. Pasibaigus tremties laikui,
ištremtas žaidėjas artimiausiu traukiniu grįžta į Lietuvą ir prisistato Komisarui. Iš Sibiro bėgti
draudžiama į Sibirą patekti ir iš jo išvykti galima tik traukiniu. Tremties trukmė - paskiriama
pagal bausmę. Atlikus bausmę tremtyje, išleistas tremtinys pirma gali pasikeisti rūbus į civilius
ir iškart po to keliauti pas Komisarą.
MAITINIMAS
Maistas yra svarbi žaidimo atmosferos dalis. Vartoti savo atsivežtą maistą viso žaidimo metu
yra draudžiama.
• Maisto daviniai išduodami sandėlininko iš Sandėlio numatytu metu;
• Papildomi maisto daviniai gali būti išduodami kitu metu, jeigu sandėlininkas sutinka.
• Papildomus davinius galima gauti už gerą darbą kolūkyje, tarnybą, kolaboravimą su
sovietais ir t.t.
• Maistas gali būti atimtas, rekvizuotas.
VANDUO
Vanduo yra svarbi žaidimo atmosferos dalis. Vartoti savo atsivežtą vandenį viso žaidimo
metu yra draudžiama.
• Vanduo išduodamas prie sandėlio iš vandens stotelės;
• Vanduo yra ribotas resursas, kartais jo gali nebūti.
• Žaidėjas gali su savimi neštis 0.5L buteliuką su vandeniu
• Vanduo gali būti perpiltas iš žaidėjo asmeninio buteliuko, gali būti išpiltas.
BUTELIUKAS LIEKA PAS ŽAIDĖJĄ, JO NEGALIMA ATIMTI.
GELEŽINKELIS
• Žaidime transportas atlieka ir traukinio funkciją. Traukinys gali važiuoti tik
žaidimo žemėlapyje pažymėtu maršrutu (bėgiais)
• Stotelės - stotelėse ir traukinio stotyje, visi žaidėjai gali įlipti į traukinį, kuris privalo
jose sustoti (nebent traukinys vyksta tiesioginiu maršrutu)
Transportas.
• Žaidime naudojamas tik organizatorių paskirtas transportas.
• Transportas skirstomas į automobilius ir traukinį. Automobiliai gali važiuoti visais
keliais, traukinys tik nustatytu ir žemėlapyje pažymėtu maršrutu.
• Karinis transportas. Į jį šaudyti draudžiama. Iš karinio transporto galima šaudyti tik iš
integruotų ginklų.
• Civilinis transportas. Į ir iš civilio transporto šaudyti draudžiama.
• Dienos metu transportas važinėja 20 km/h greičiu
• Naktį transportas nevažinėja (išskyrus organizatorių transportą)
Traukinio ir transporto naikinimas
• Sunaikinta transporto priemonė privalo būti pažymėta raudona/geltona liemene
vairuotojo pusėje, iš išorės.
• Po sunaikinimo transportas gabenamas į traukinių stotį, kur yra taisomas 30 min.
• Geležinkelio bėgių ir/ar traukinio susprogdinimas:
o Geležinkelio bėgių atkarpa susprogdinama tuomet kai ant kelio centrinės dalies
yra padedamas “sprogmuo” (išduodamas organizatorių arba gaunamas žaidimo
metu) ir aktyvuojama jame įtaisyta dūmų granata., numetant ją šalia
“sprogmens”.
o Traukinys negali kirsti susprogdintos atkarpos iki kol ji nebus sutaisyta. T.y. iki
kol “sprogmuo” nebus pašalintas. Aktyvuotą “sprogmenį” imti draudžiama (jei
jame nėra pritaisytos, neaktyvuotos dūmų granatos). Aktyvuotą “sprogmenį”
pašalinti galima tik su komisaro leidimu.
o Geležinkelio bėgių atkarpa ir atvažiuojantis traukinys (transportas) yra
susprogdinamas tuomet kai ant kelio centrinės (geležinkelio) dalies yra
padedamas “sprogmuo” ir aktyvuojama jame įtaisyta dūmų, aktyvuojant ją tuo
metu kai matomas atvažiuojantis traukinys (transportas) ir numetant šalia
“sprogmens”
o Apie sprogimą praneša vairuotojas. Susprogdintame traukinyje visi buvę
žaidėjai yra lengvai sužeisti - kontūziti. Išsitraukę oranžines liemenes jie išlipa
iš traukinio ir griūna ant žemės, po 10 min gali tęsti žaidimą (nereikia mediko
pagalbos)
• Susprogdintas transportas gali būti apieškomas, viskas kas yra žaidybinėje dėžėje
transporto viduje (bus pažymėta) gali būti perimama (dėžę privaloma palikti)
• Susprogdinti bėgiai negalioja transportui (ne traukiniui), tačiau galioja transporto
susprogdinimas.
KOLŪKIS IR MAISTO GAMYBA
• Maisto papildymas sandėlyje yra gaunamas žmonėms dirbant kolūkyje. Pagal darbo
rezultatus į sandėlį yra pristatomas maistas.
• Transportuojamas maisto resursas išgaunamas kolūkyje gali būti perimamas
• Transportuojamas maistas žaidybinėje dėžėje (bus pažymėta) gali būti perimamas
(dėžę privaloma palikti)
• Sandėlyje esantis maistas žaidybinėje dėžėje (bus pažymėta) gali būti perimamas
(dėžę privaloma palikti)
ASMENS IR PARTIZANŲ DOKUMENTAI
Žaidime yra dviejų tipų asmens dokumentai:
• Asmens pasas - dokumentas, kurį gauna ir su savimi visą žaidimą privalo turėti visi
žaidėjai. Pasas prarandamas tik mirus, atgimus išduodamas naujas pasas. Šiame pase
nurodomas asmens vardas pavardė, gimimo laikas, gyvenamoji vieta,
pareigybės, bonusai, negalės , tremties pažyma, gydymo istorija.
• Partizano pasas - dokumentas, kurį iš partizanų vado gauna žaidėjas prisijungęs prie
partizanų būrio, su savimi privalo turėti visą partizanavimo laiką. Partizano pasas
prarandamas tik mirus arba partizano vado įsakymu. Šio paso žaidėjas nerodo
struktūroms tardymo ar kitu metu. Šiame pase nurodomi būrio vadas, būrio nariai, būrio
įkūrimo laikas, būrio priklausomybė rinktinei, partizano turimi bonusai
TARDYMAS
• Tardymą gali atlikti tik "Tardytojas", organizatorių patvirtintas žaidėjas, turintis
skiriamąjį ženklą. Tardytojo pareiga žaidimo metu negali būti perleista kitam asmeniui.
Išskyrus atskiru GM nurodymu.
• Vienu metu Tardytojas gali tardyti kelis asmenis
• Tardymo pradžioje ant tardymo lapuko užrašomas klausimas, į kurį Tardytojas nori
gauti atsakymą. Jei tardomasis atsakymo nežino, gali su Tardytoju sutarti kitą klausimą,
kurio atsakymą tardomasis žinotų ir jis būtų įdomus Tardytojui. Tardymo metu,
Tardytojas gali pakeisti klausimą, paimdamas seną užklausos lapuką ir paduodamas
naują, su nauju klausimu. Lapukai nekeičiami, jei ant jo jau yra parašytas atsakymas.
Tardytojas gali iš karto užduoti kelis klausimus, tokiu atveju, suimtasis gali pasirinkti į
kurį klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju, suimtasis turi būti paleistas gavus atsakymą
bent į vieną klausimą.
• Tardymas baigiasi, kai tardomasis pateikia teisingą atsakymą, bent į vieną iš tardymo
klausimų. Jei tardomasis "laužosi" ir neišduoda informacijos, tardymas gali trukti iki
pat žaidimo pabaigos
• Tardymo metu tardomajam galima neduoti vandens, maisto, neleisti rūkyti ir t.t.
BONUSŲ IR NEGALIŲ SISTEMA
Žaidime veiks bonusų ir negalių sistema. Bonusai ir negalės gaunamos po įvykių, kuriuos
patvirtina partizanų vadas arba struktūrų įgalioti asmenys. Bonusai ir negalės žymimi asmens
pase arba partizano pase.